Atelier Per Twee
Laat je horen via
Volg ons via

Heb je een vraag, project of idee?

Elke klik ontstaat door een eerste contact.

T: 0485 46 12 64

Algemene voorwaarden Atelier Per Twee

1. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden? En voor wie?

1.1. Op elke offerte, bestelling en overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden exclusief van toepassing. 


• De algemene voorwaarden van u als klant gelden niet, zelfs als onze verkoopsvoorwaarden in strijd zijn met uw voorwaarden.
• Uitzonderingen? We kunnen afwijkingen overeenkomen en op papier zetten. U kunt ze wel niet interpreteren als een algemene afwijking van onze voorwaarden die van toepassing zou zijn op vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen u en ons. 
• Hebben we de overeenkomst gesloten zonder te protesteren tegen uw voorwaarden of gelijkaardige bepalingen? Dat betekent niet dat we daarmee akkoord gaan.

1.2. U wordt als klant geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. Is in een van de artikelen een bepaling nietig of niet afdwingbaar? Dat tast op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aan. We zullen de bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de intentie van u en ons zo dicht mogelijk benadert. 2. Onze overeenkomst bestellen, sluiten en uitvoeren: hoe zit dat?

2.1. Als we foto’s, catalogi, folders of andere reclamedocumenten leveren, dan hebben die geen enkele contractuele waarde. 


2.2. Voordat u het contract sluit, wint u alle noodzakelijke raadgevingen in. U gaat na dat wat u bestelt, voldoet aan uw wensen en aan het gebruik dat u ervan verwacht. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor een vergissing van uw kant over de keuze of appreciatie. 


2.3. U garandeert dat uw bestellingen zo precies mogelijk zijn en alle informatie bevatten die ons in staat stellen te bepalen wat u wilt. Plaatst u een bestelling, dan erkent u dat we u alle belangrijke elementen van de diensten hebben uitgelegd en ze goed begrijpt. U verbindt zich ertoe ons efficiënt en gratis alle informatie en ondersteuning te geven die nodig is om onze diensten op een normale wijze te kunnen leveren. U waarborgt dat u beschikt over alle rechten, titels en/of eigendom die vereist zijn om ons in staat te stellen de goederen en/of diensten te leveren. 


2.4. Onze offertes zijn 30 dagen geldig. De overeenkomst gaat in zodra we uw bestelling uitdrukkelijk aanvaard hebben.

2.5. We leveren onze prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geven geen enkele garantie voor bepaalde resultaten. 


2.6. Elke partij neemt alle maatregelen om de continuïteit van haar bedrijf te verzekeren. Dat geldt ook voor u als klant, onafhankelijk van de goederen en diensten die we aanbieden. U verbindt zich ertoe om regelmatig – en in ieder geval voor elke technische interventie – beveiligingskopieën van uw besturingssystemen, applicaties en gegevens te maken. 


2.7. U hebt het recht de overeenkomst te verbreken mits een betaling van de geleverde diensten en goederen en mits een betaling een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan Atelier Per Twee van 35% van het bedrag van de nog te leveren diensten en goederen. Dat is de verplichte tegenprestatie voor het uitoefenen een eenzijdig verbrekingsrecht. 
   

3. Enkele afspraken voor levering en overmacht 


3.1. We geven u de leveringstermijnen enkel ter info. Ze zijn dus niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van deze bepaling kunnen we enkel afwijken na een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen u en ons.

3.2. Bij overmacht of van een gebeurtenis buiten onze wil die ons belet om onze verbintenissen na te komen, behouden we ons het recht voor om de  leverings- en/of  uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen. We doen dat dan met een aangetekende kennisgeving. We hoeven de onvoorzienbaarheid van deze situatie niet te bewijzen en hoeven geen schadevergoeding te betalen. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een  probleem van interne organisatie van de onderneming, verbod op invoer of uitvoer, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers – zowel bij Atelier Per Twee als bij onze leveranciers, bevoorraders, onderaannemers of andere betrokken derden. Het geldt ook bij wanprestaties van hun kant.4. Wie heeft de eigendomsrechten?


4.1. Atelier Per Twee behoudt alle eigendomsrechten, ook intellectuele eigendomsrechten op de goederen en de diensten die we leveren in de vorm van studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen en ontwerpen – ongeacht hun vorm. We hebben ze ontwikkeld of u overhandigd in het kader van onze overeenkomst. Het behoud van de eigendomsrechten duurt tot aan de volledige uitvoering van de overeenkomst en de betaling door u van alle facturen zoals bepaald in de overeenkomst. Het risico – ook op verlies, vernieling en beschadiging – van geleverde goederen en diensten ligt vanaf  de levering in uw handen. 


4.2. Is de overeenkomst volledig uitgevoerd? Hebt u alle facturen die een gevolg zijn van de overeenkomst betaald? Dan draagt Atelier Per Twee de rechten vermeld in artikel 4.1 en de productiebestanden over aan u als klant. Het is uw uitsluitende verantwoordelijkheid om de maatregelen te nemen die eventueel noodzakelijk zijn om  de rechten uit artikel  4.1 te beschermen en/of tegenstelbaar te maken aan derden. 


4.3. Zolang de voorwaarden van artikel 4.2 niet vervuld zijn, kunt u in geen enkel geval uit de overeenkomst of haar uitvoering een (intellectueel) (eigendoms)recht van welke aard puren op de elementen en/of informatie vermeld in artikel 4.1 en hierna genoemd ‘de elementen’). U moet dan de elementen op ons eerste verzoek teruggeven. Als klant wordt u dan praktisch elk soort van gebruik of handeling verboden die niet uitdrukkelijk is toegelaten door de overeenkomst, onder meer:  
a) het maken van permanente of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke, ongeoorloofde reproducties van de elementen door gelijk welk middel in gelijk welke vorm;  b) het vertalen, bewerken, arrangeren, wijzigen of doen evolueren van de elementen zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van Atelier Per Twee;  c) elke vorm van distributie, inclusief het verhuren of uitlenen van de elementen;  d) het commercialiseren van de elementen. 

4.4. De overdracht vermeld in artikel 4.2 laat de bevoegdheid van Atelier Per Tee onverlet om de aan de diensten of hun voorwerp ten grondslag liggende algemene beginselen, ideeën, en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. 


4.5. Bij een schending van uw verplichtingen onder dit artikel zult u als klant aan Atelier Per Twee een forfaitaire schadevergoeding van vijfduizend (5.000) euro per schending betalen, onverminderd het recht van Atelier Per Twee vergoed te worden voor het bedrag van de werkelijk geleden schade als die hoger is dan het forfaitaire bedrag.


5. Wat bij klachten?


5.1. U controleert de diensten en/of goederen bij de levering onmiddellijk op hun conformiteit. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar
gebrek of niet-conformiteit kunt u de goederen of diensten te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aannemen. 
   

5.2. Iedere klacht over de geleverde goederen of diensten moet ons op straffe van onontvankelijkheid meegedeeld worden per aangetekend schrijven binnen tien (10) dagen na ontvangst.  
   

5.3. Deelt u binnen de vermelde termijn geen in bij Atelier Per Twee, dan geldt dat als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen en/of diensten.

5.4. Een reactie van Atelier Per Twee op een laattijdige klacht doet aan het voorafgaande geen afbreuk en gebeurt altijd onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of ingebruikname van de geleverde goederen en/of diensten, zelfs als u een eventuele klacht conform artikel 5.2. hebt meegedeeld, geldt ook als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en/of diensten. 

5.5. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

5.6. Atelier Per Twee vergoedt u als klant slechts voor schade, (i) voortvloeiend uit een gebrek in de goederen en/of diensten of in hun voorwerp, of (ii) geleden door een fout van ons, dit alles onder voorbehoud van wat bepaald is in de andere bepalingen van dit artikel 5.

5.7. Als een klacht door Atelier Per Twee gegrond wordt bevonden, zullen we, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of goederen  terugnemen/herstellen/vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme deel van de opdracht. 


5.8. Als de aansprakelijkheid (zowel voor haar precontractuele, buitencontractuele of contractuele aansprakelijkheid) voor Atelier Per Twee van kracht is, dan is die in ieder geval beperkt tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel van de sommen (excl. btw) gefactureerd door Atelier Per Twee voor de goederen en/of diensten waarvoor de vermelde aansprakelijkheid zou gelden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, verlies van omzet of winstderving, verlies van  klanten, verlies van reputatie of verlies van werkuren voor goederen waarvoor de aansprakelijkheid van Atelier Per Twee geldt, is uitgesloten. 


5.9. Atelier Per Twee vrijwaart u als klant slechts voor de verborgen gebreken aan de door ons geleverde goederen en/of diensten die zich manifesteren en die u schriftelijk meldt binnen een periode van vijf (5) jaar vanaf de levering van goederen of diensten, of de datum waarop als gevolg van artikel 5.7 werd over gegaan tot levering van een  vervanggoed. De manipulatie van de goederen en/of diensten door u of door een derde nadat het gebrek duidelijk is geworden, impliceert dat u geen recht meer hebt op een waarborg. 


5.10. Atelier Per Twee is niet aansprakelijk voor door de fabrikant aangebrachte kleine verschillen in de constructie, maten, kleur en ten aanzien wat de offerte/overeenkomst bepaalt, tenzij in de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Atelier Per Twee mag gebruikmaken van door de fabrikant gewijzigde goederen of andere goederen in afwijking van wat vermeld is in de overeenkomst voor zover ze gelijkwaardig zijn aan wat vermeld is in de vereenkomst. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of afmetingen van de goederen, voor zover ze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

5.11. Ondanks de overige bepalingen van deze overeenkomst, kan Atelier Per Twee niet aansprakelijk gesteld worden: 
a) voor schade die voortvloeit uit overmacht, abnormaal/verkeerd gebruik, onregelmatig onderhoud, fout van de klant of een derde, slijtage of externe invloeden, …; en/of  b) voor schade ten gevolge van het moduleren/bewerken/demonteren/wijzigen van de geleverde producten en/of diensten als dat gebeurd is met elementen die niet door Atelier Per Twee werden geïnstalleerd of geleverd en/of als dat gedaan werd door anderen dan Atelier Per Twee en/of zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord; en/of  c) wanneer de geleverde producten en/of diensten niet gebruikt worden volgens de normale gebruiksvoorwaarden en volgens de voorwaarden vermeld in de informatie die in voorkomend geval ter beschikking van de klant wordt gesteld; en/of   d) wanneer de schade haar oorsprong vindt in tekortkomingen of defecten in de telecommunicatie, elektriciteitsomgeving of in verbruiksgoederen; en/of  e) in elk geval van overmacht of van willekeurige maatregel. 

5.12. In geen enkel geval waarborgt Atelier Per Twee dat de goederen en/of diensten geschikt zijn om op een bepaald probleem een antwoord te geven of op een probleem dat eigen is aan de activiteit van de klant. 
   


6. Onze prijzen en betalingsvoorwaarden 

6.1. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een deel tegen een overeenkomstig deel van de voor het geheel opgegeven prijs. 
   

6.2. Al onze prijzen zijn netto en exclusief btw. Al onze facturen zijn betaalbaar aan het  adres van Atelier Per Twee, contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet  betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 1% per maand en met een schadebeding van 12%, en dit met een minimum van 50 euro – zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen als gevolg van wanbetaling van verschuldigde bedragen. Bij een niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting. 


6.3. Atelier Per Twee behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.  


6.4. Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden en vervalt een eventueel toegestane korting. 


6.5. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet de vijftien (15) dagen na ontvangst door u bij aangetekend schrijven worden betwist. 


6.6. In geen geval kunt u betalingen opschorten, noch op enigerlei wijze compenseren zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Atelier Per Twee. 


6.7. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag behouden we ons het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten. 7. Wie is rechtsbevoegd?


7.1. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen Afdeling Mechelen, meer specifiek de Vrederechter van Mechelen, bevoegd en is het Belgisch recht met uitzondering van het Weens Koopverdrag uitsluitend van toepassing. 

Privacy Policy Atelier Per Twee

Inleiding


Deze privacyverklaring is van toepassing op Atelier Per Twee, met maatschappelijke zetel Kanunnik De Deckerstraat 20A in 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer BE 0500 953 035) en enige verbonden onderneming die de bezoekersinformatie verzameld via de website www.atelierpertwee.be (verder “website”) zou beheren en/of gebruiken.

Door de website te bezoeken, zich op de website te registreren of persoonsgegevens mee te delen via de website, stemt de bezoeker in met het gebruik van deze persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. De bezoeker dient hierbij in aanmerking te nemen dat deze website verwijzingen kan bevatten naar andere websites die niet beheerd worden door Atelier Per Twee, waarvoor Atelier Per Twee niet verantwoordelijk is en die niet vallen onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring. Het is aangewezen om de inhoud en privacyverklaringen van deze andere websites na te gaan om meer informatie te verwerven over de verwerking van persoonsgegevens door deze andere websites.

Het gebruik van de website houdt in dat de bezoeker instemt met het verzamelen, verwerken, gebruik en doorgifte van zijn persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Dergelijke aanvaarding en instemming zal geacht worden om te voldoen aan alle schriftelijke vereisten onder enige toepasselijke wetgeving, niettegenstaande dat deze privacyverklaring schriftelijk en elektronisch werd aanvaard. De registratie door Atelier Per Twee van de datum waarop de bezoeker deze privacyverklaring aanvaardt, en de data van alle toekomstige wijzigingen van deze privacyverklaring, zal gelden als bewijs van de toepasselijke datum.


Hebt u als bezoeker vragen over deze privacyverklaring? Mail dan naar aan welkom@atelierpertwee.be.
Of stuur een brief naar:


Atelier Per Twee
Kanunnik De Deckerstraat 20A 
2800 Mechelen


De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Atelier Per Twee, met maatschappelijke zetel Kanunnik De Deckerstraat 20A in 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer BE 0500 953 035 en enige verbonden onderneming die de bezoekersinformatie verzameld via de website www.atelierpertwee.be (de “website”) zou beheren en/of gebruiken.


Persoonsgegevens
Soorten persoonsgegevens die verzameld worden
 • Persoonlijke contactinformatie, ook alle informatie die we nodig hebben om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met ons over uw ervaring met onze diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback over onze diensten); en
 • Inhoud die door u is aangemaakt, onder meer inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met ons (en mogelijk anderen).


Hoe persoonsgegevens worden verkregen
 • Via uw browser: bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers, zoals uw MAC (Media Access Control)-adres, computertype (Windows of Macintosh), beeldschermresolutie, de versie van uw besturingssysteem en type en versie van uw internetbrowser.
 • Gebruik van cookies: cookies laten een webserver gegevens overdragen naar een computer voor het bijhouden van informatie en andere doeleinden. We gebruiken cookies en andere technologie onder andere om u beter van dienst te zijn met beter aangepaste informatie, om uw toegang tot en gebruik van de site blijvend mogelijk te kunnen maken en om u persoonlijke marketing te sturen. Als u niet wilt dat informatie wordt verzameld met behulp van cookies, is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers waarmee u het gebruik van cookies kunt uitschakelen. Sommige functies van de site werken mogelijk niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt. Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.
 • Gebruik van pixel tags, web beacons, clear GIFs of soortgelijke technologie: ze kunnen worden gebruikt met sommige pagina's van de site en e-mailberichten met html-opmaak om, onder andere, de acties van dite-gebruikers en e-mailontvangers na te gaan, het succes van onze marketing te meten en statistieken op te bouwen over gebruik van de site en beoordeling van gebruikers.


Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna samen de “Wetgeving inzake Verwerking”) eens deze in werking is getreden.

In deze verklaring zullen de begrippen “persoonsgegevens”, “verwerker”, verwerkingsverantwoordelijke”, “betrokkene” en “verwerking” dezelfde betekenis hebben als in de Wetgeving inzake Verwerking. We treden op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker en zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelstellingen:
 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief en telefoon.
 • Producten: om de producten van Atelier Per Twee te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback?
 • Website: om de website en het gebruik ervan te verbeteren.


Delen van persoonsgegevens

Hoewel we persoonsgegevens kunnen meedelen aan dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor rekening van ons als verwerker, zullen we geen persoonsgegevens van bezoekers delen met derde partijen voor doelstellingen anders dan aangegeven bij het verzamelen van de persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld binnen Atelier Per Twee of aan derde partijen voor de hierboven vermelde doelstellingen. Een lijst met dergelijke ontvangers is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
Dit kan doorgifte buiten de Europese Unie omvatten, met inbegrip van landen die mogelijks niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als landen binnen de Europese Unie. We zullen de nodige maatregelen nemen opdat de persoonsgegevens onderworpen blijven aan een gepast beschermingsniveau overeenkomstig de Wetgeving inzake Verwerking voor de doelstellingen hierboven vermeld. Door persoonsgegevens aan ons mee te delen via de website, stemt de bezoeker in met dergelijke doorgiften.
Voor zover dit gepast of vereist zou zijn, kunnen persoonsgegevens worden meegedeeld aan de bevoegde overheden of aan derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk zou zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving of voor de doelstellingen zoals hierboven vermeld.


Bewaartermijn persoonsgegevens


De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor bovenvermelde doeleinden.


Uw rechten

Recht op informatie, toegang ,correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens


Het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
Voor zover de verwerking gebaseerd is op toestemming, het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;
Bovenvermeld recht op inzage en rectificatie kan worden uitgeoefend door ons te contacteren op bovenvermeld e-mailadres of postadres.


Recht van verzet


Elke bezoeker heeft het recht om, zonder opgave van redenen, zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze worden aangewend voor direct marketing. Hiervoor kan, zonder enige kost, een bericht worden gericht aan:
 • welkom@atelierpertwee.be
 • Kanunnik De Deckerstraat 20A in 2800 Mechelen
De bezoeker kan op elk ogenblik verzoeken om niet langer dergelijke informatie te ontvangen.


Recht op klacht

Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: www.privacycommission.be

Gegevensbeveiliging
We hebben de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, met inbegrip van de huidige standaard inzake technologie en beveiliging om de persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of illegale vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, niet-toegestane toegang, bekendmaking, doorgifte, misbruik en tegen enige andere niet-toegestane vorm van verwerking, zoals vereist onder de Wetgeving inzake Verwerking.


Bescherming en maatregelen

We nemen alle redelijkerwijze mogelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die door de bezoeker worden meegedeeld, te verzekeren. Elke bezoeker erkent echter dat de doorgifte van persoonsgegevens via de website, of meer algemeen via het internet, nooit zonder risico is. Voor zover dit mogelijk zou zijn onder de toepasselijke wetgeving, stemt de bezoeker ermee in dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de bezoeker zou leiden door een illegaal of foutief gebruik van zijn persoonsgegevens door derden die hiervoor niet de toestemming zouden hebben. Bescherming van privacy van minderjarigen We zijn ons bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in de online wereld. De website is niet ontworpen voor of gericht aan minderjarigen.
We verkopen geen producten gericht aan minderjarigen. Als de bezoeker minderjarig is, mag de website uitsluitend worden bezocht onder toezicht van een ouder of voogd.  
Vragen
Vragen inzake de privacy bij het bezoeken van de website kunnen gericht worden aan Atelier Per Twee, Kanunnik De Deckerstraat 20A in 2800 Mechelen.


Update van deze privacyverklaring

Als we privacypraktijken zouden wijzigen, zal een aangepaste versie van deze privacyverklaring deze wijziging weerspiegelen en zal de bezoeker in kennis worden gebracht van deze wijzigingen door de “datum van inwerkingtreding” bovenaan deze privacyverklaring te wijzigen. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de bezoeker onder de toepasselijke wetgeving, behouden we ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.